29. juna 2023. godine (četvrtak) u 12:00 časova u prostorijama upravne zgrade skladišta Ramići, održaće se 30. redovna akcionarska skupština Društva.

DNEVNI RED

 1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  • Predsjednika skupštine,
  • Imenovanje Komisije za glasanje
  • Imenovanje zapisničara
  • Imenovanje dva ovjerivača zapisnika
 2. Razmatranje i usvajanje  izvještaja Komisije za glasanje
 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa dvadestdevete (vanredne ) Skupštine akcionara «Krajinapetrol« a.d. Banja Luka, održane dana 08.jula 2022. godine
 4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu
 5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2022. godinu
 6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu
 7. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitaka
 8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2022. godinu
 9. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izvještaja i poslovanja za 2023. i 2024.godinu
 10. Razno

Materijale za skupštinu možete preuzeti sa >>skupstina_30_2023.zip