23. vanredna akcionarska skupština društva Krajinapetrol a.d. Banja Luka će se održati 06. jula 2017.godine ( četvrtak ) u 12 ,00 časova u prostorijama upravne zgrade u ulici Ivana Franje Jukića broj 2 u  Banja Luci. Materijale za skupštinu možete preuzeti sa ovog linka >>>

Za  dvadesttreću  Skupštinu predlaže se slijedeći :

DNEVNI RED

 1.   Izbor radnih tijela Skupštine:
  – Predsjednika skupštine
  – Imenovanje Komisije za glasanje
  – Imenovanje zapisničara
  – Imenovanje dva ovjerivača zapisnika
 2.   Razmatranje i usvajanje  izvještaja Komisije za glasanje
 3.   Razmatranje i usvajanje  zapisnika sa dvadesetdruge  Skupštine akcionara «Krajinapetrol« a.d. Banja Luka, održane dana 25.05.2017. godine
 4.   Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva
 5.   Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva
 6.   Razno